affinity index

(ang. - współczynnik dopasowania) stosowany jest do określania stopnia efektywności danej zmiennej (medium, nośnika, danej demograficznej) w grupie docelowej. Obliczany jest jako iloraz zasięgu badanej zmiennej w grupie docelowej i zasięgu w grupie odniesienia (np. w całej populacji) przemnozony przez 100. Czyli jeżeli 10% grupy docelowej korzysta z danego medium (np. danej stacji telewizyjnej), a w populacji jest to 5%, to Affinity index = 10% / 5% x 100 = 200.

Wzór:

Affinity index = Zasięg ( %) w grupie docelowej / Zasięg (%) w grupie odniesienia (np. w całej populacji) x 100

Affinity > 100 – zmienna dopasowana do grupy docelowej (nadreprezentacja grupy docelowej wśród użytkowników danej zmiennej)

Affinity < 100 – zmienna niedopasowana do grupy docelowej